podmínkami používání

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOD DAY DIGITAL

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky používání služby fyzické osoby Jiří Mašek – Good Day, se sídlem Vršovická 699/74, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 631 04 318 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti při používání služby Good Day Digital mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „uživatelem“). Služba je poskytovatelem provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gooddaydigital.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní služby“).

1.2. Ustanovení podmínek používání služby platí pro každé použití služby.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel používat službu Good Day Digital. 2.2. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při používání služby jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Uživatel se zavazuje dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Především se zavazuje neposkytovat předmět služby třetím osobám. (Na digitální kopie audiovizuálních děl poskytovaných službou Good Day Digital se vztahuje autorský zákon.)

3.2. Mimosoudní vyřizování stížností uživatelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy goodday@goodday.cz. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

3.3. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: uživatelské jméno, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z používání služby a pro účely vedení uživatelského účtu. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání provozních sdělení uživateli.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

4.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

4.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

5. UKLÁDÁNÍ COOKIES

5.1. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Pokud vztah založený používáním služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

6.3. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Good Day Records, Modletice 1, 251 01, adresa elektronické pošty goodday@goodday.cz, telefon 602 695 432.

V Modleticích dne 10.1.2015